Information om vores behandling af personoplysninger

Som led i vores aktiviteter registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger), når du interagerer med os som en person, der har tilknytning til en af vores erhvervskunder. Du kan være tegningsberettiget underskriver, retmæssig ejer, direktør, medarbejder, garantistiller, pantsætter eller en tredjepart med tilknytning til vores kunde. Vi kan behandle dine personoplysninger til følgende formål, afhængigt af i hvilken egenskab du interagerer med os:

 • Opfyldelse af vores forpligtelser og levering af services og produkter til vores kunder
 • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder om hvidvask
 • Administrative formål, herunder at sikre og vedligeholde vores interne systemer, platforme og andre digitale applikationer
 • Opretholdelse af et passende sikkerhedsniveau, når du besøger vores lokaler
 • Udførelse af kontroller til forebyggelse af bedrageri og økonomisk kriminalitet
 • Administration af kundeforholdet, herunder markedsføring af services og produkter Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har lovligt grundlag for at gøre det. Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når
 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b)
 • du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a)
 • vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til

 • vi eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til, forfølger en legitim interesse. Det kan være, hvis vi eller kunden har en forretningsmæssig eller kommerciel begrundelse for at bruge dine personoplysninger, såsom at administrere de services og produkter, som kunden har anmodet om, og at give dig den nødvendige adgang til digitale services.

Vi kan også bruge dine personoplysninger, hvis vi har brug for dem for at forhindre misbrug og tab eller for at styrke IT- og betalingssikkerheden, eller til markedsføringsformål. Dette gør vi kun, hvis vores interesse tydeligt går forud for din interesse i ikke at få dine personoplysninger behandlet af os, jf. persondataforordningen artikel 6.1(f).

Hvorfor registrerer og bruger vi personoplysninger?

Vi behandler normalt følgende typer personoplysninger:

 • grundlæggende personoplysninger, f.eks. navn, adresse, stilling, kontaktoplysninger, bopælsland, cpr-nummer og fødselsdato
 • id-dokumentation, f.eks. fotokopier af pas, kørekort eller fødselsattest oplysninger, du har givet om præferencer i forhold til forskellige typer markedføringsevents
 • oplysninger om dine besøg i vores lokaler telefonsamtaler, hvis vi taler med dig om vores services.

Følsomme oplysninger

Vi kan også registrere følsomme oplysninger om dig, hvis lovgivningen kræver dette, jf. persondataforordningens art. 9.2(a) eller hvis du deltager i kundeevents, vi har arrangeret. Vi beder om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(f) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt til dig.

Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven, lov om forebyggelse af hvidvask.

 • Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er pålagt dette i henhold til gældende lov, herunder til SØIK i overensstemmelse med hvidvaskloven, til SKAT i overensstemmelse med skattekontrolloven.

Dine rettigheder Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, hvordan vi bruger dem, og hvor de kommer fra. Du kan få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din adgangsret kan dog være begrænset ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vores forretning og praksis. Vores knowhow, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan også være fritaget fra retten til indsigt.

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder når vi henholder os til vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Rettelse eller sletning af oplysninger

Hvis vores oplysninger er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet, med forbehold for begrænsninger i den eksisterende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger. Disse rettigheder vedrørende rettelse og sletning benævnes “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

Begrænset af brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser. Hvis du er berettiget til at få slettet dine oplysninger, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af oplysningerne til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte services eller produkter. Bemærk også, at vi fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. hvis vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

Dataportabilitet

Hvis vi bruger oplysningerne baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har givet os, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte vores afdeling, der er ansvarlig for databeskyttelse, på anders@hotri.dk Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.