Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

CVR nr.: 33071396

Hotri Storkøkken A/S: Salgs-, Leverings-, Betalings-, Returnerings- & Garantibetingelser Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Hotri skriftligt har accepteret fravigelserne.

1. SALG: Priser oplyses i danske kroner og ekskl. dansk moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Tilbud er gældende i 14 dage eller som beskrevet i tilbud.

 

1A. FORBEHOLD FOR PRISSTIGNINGER HOS VORES UNDERLEVERANDØRER: De anførte salgspriser er baseret på vores aktuelle indkøbspriser hos vores underleverandører. Såfremt vores faktiske indkøbspriser stiger med mere end 2 pct., forhøjes vores salgspriser for de berørte varer med en tilsvarende procentuel stigning.

 

2. LEVERING OG LEVERINGSTID: Hvor intet andet er anført, afsendes varerne ab lager Hotri Storkøkken A/S, Skovlunde.

Forsendelse sker for købers regning og risiko.

Under tilslutnings- og evt. bygnings arbejde må bygherren/køberen selv holde bygning og inventar, herunder også materialer og maskiner, forsikret mod enhver tænkelig ødelæggelse, skade eller tyveri.

Reklamation over fragtskader skal foretages af modtageren direkte til fragtføreren/-selskabet. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give sælger skriftlig meddelelse herom.

Opgivne leveringstider må kun betragtes som omtrentlige og uforbindende medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt kan udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor Hotri Storkøkken A/S har modtaget samtlige

tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra Kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på Hotri Storkøkkens A/S lager. Hotri Storkøkken A/S er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. Kunden har ingen andre misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse. Hotri Storkøkken A/S fraskriver sig ethvert ansvar for skader og andre tab, der er en følge af forsinket levering.

 

3. BETALING: Hotri Storkøkken A/S betalingsbetingelser er netto kontant, hvis intet andet er anført. Erlægges betalingen ikke rettidigt, forbeholder Hotri Storkøkken A/S sig ret til at beregne en månedlig rente på 1,5% fra forfaldstidspunktet, indtil fuld betaling er fundet sted.

Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Hotri Storkøkken A/S, indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

 

4. REKLAMATION: Evt. reklamationer på synlige fejl og mangler skal være Hotri Storkøkken A/S skriftligt i hænde senest 8 dage efter levering af varen. Returnering kun efter forud indgået aftale og på købers regning og risiko. Billeddokumentation der påviser fejl og/eller mangler vil til enhver tid lette vores reklamationsbehandling.

Ethvert mangelkrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlades dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. Varer tages kun retur efter forudgående aftale og skal altid leveres retur i original emballage, ubrugt og ubeskadigede.

Kopi af følgeseddel eller faktura skal være vedlagt.

Der ydes ingen reklamationsret/garanti på salg af brugt udstyr.

Reklamationsretten dækker ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod udstyret, utilsigtet brug af udstyret, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af udstyret eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har indflydelse på. Forinden vi har noteret fast ordre, må der tages forbehold mod mellemsalg.

Forsendelse sker for købers regning og risiko. Reklamation over fragtskader skal foretages af modtageren direkte til fragtføreren/-selskabet.

 

5. RETURNERING: Varer tages ikke retur, medmindre andet er aftalt og der foreligger en skriftlig accept fra Hotri Storkøkken A/S. Ved en skriftlig accept for returnering afholdes returfragt for købers regning og risiko. Ved kreditering i forbindelse med returnering fratrækkes min. 25% i returneringsgebyr. Varerne der returneres, skal være i original emballage, ubrugte og ubeskadigede. Der er ingen returret for bestillingsvarer, dvs. varer der ikke er i vores normale sortiment, herunder varer/produkter som er fremstillet på specialmål eller har fået et tydeligt personligt præg (eks. logo o. lign.).

 

6. ELSKROT: For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til § 9j, i miljøbeskyttelsesloven, nr. 1 og nr. 3 samt § 3, nr. 1-5 i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

 

7. GARANTI: Ved garanti skal det købte serienummer angives og købsfaktura vedlægges i kopi ved indsendelse. Der ydes 12 mdr. fuld garanti mod fabrikationsfejl. Efter udløbet af denne frist kan skjulte mangler ikke påberåbes. Garantien regnes fra leveringsdato. Hel eller delvis erstatning fastlægges på grundlag af vore materiale- undersøgelser. Garantien dækker endvidere arbejdsløn inden for normal arbejdstid i Danmark (bro faste Øer) ekskl. Grønland og Færøerne.

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at vor garanti ikke omfatter varer, der har været udsat for manglende renholdelse, misbrug, overbelastning, normal slitage eller følger deraf. Varer under garanti skal indleveres med kopi af købsfaktura, for købers regning og risiko, til vort værksted medmindre andet aftales, f.eks. vedrørende større maskiner hvor reparation skønnes nødvendig på stedet. Varer ombyttes eller repareres efter skøn af Hotri Storkøkken A/S og returneres for købers regning og risiko. Hvis varen ikke er omfattet af garanti, får køber tilbud på reparation, før en sådan udføres. Hvis Hotri Storkøkken A/S har fremsendt servicemontør til en

formodet garantisag, skal køber fremvise købsfaktura ved ankomst. Viser det sig, at varen ikke er omfattet af garanti grundet mislighold, overbelastning, betjeningsfejl, forsyningssvigt, må køber acceptere faktura for kørsel, evt. nye dele og arbejdstid.

 

8. PRODUKTANSVAR: For produktansvar er Hotri Storkøkken A/S ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Hotri Storkøkken A/S fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Hotri Storkøkken A/S produktansvarsforsikring.

I den udstrækning Hotri Storkøkken A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Hotri Storkøkken A/S skadesløs i samme omfang, som Hotri Storkøkken A/S ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.

 

9. FORCE MAJEURE: Hotri Storkøkken A/S er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som Hotri Storkøkken A/S ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Hotri Storkøkken A/S berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 

10. OFFENTLIGE TILLADELSER M.V.: Det påhviler køber på egen risiko at fremskaffe de nødvendige myndighedstilladelser for det solgtes opstilling og drift i henhold til byggelovgivning, brandlovgivning, miljølovgivning, eller anden lovgivning i øvrigt.

 

11. GÆLDENDE RET: For alle retsforhold mellem køberen såvel som den, der hæfter for købers forpligtelser, og Hotri Storkøkken A/S er den på sælgerens hjemsted gældende ret gældende. Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem sælger og køber skal afgøres efter dansk ret ved sælgers hjemting eller Sø- og Handelsretten i København efter sælgers valg.

e-handel salgsbetingelser

PRISER OG BETALING: Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv moms. Vi tager forbehold for trykfejl, fejl i tekst og prisændringer. Hvis du har spørgsmål om priser eller andet, så tøv ikke med at kontakte os. De oplyste priser omfatter ikke omkostninger til installation og montering, herunder bygningsændringer samt tilslutning til el, vand og lign. Ved ordreafgivelsen bedes køber oplyse sit cvr-nr. eller EAN-nr. for offentlige kunder.

Man kan vælge at betale på nettet med Dankort, MasterCard, Eurocard, Diners og Visa.

KUNDEOPRETTELSE OG BETALINGSBETINGELSER: Alle virksomheder med et gyldigt CVR-nr. kan blive oprettet som kunde. Med et kundenummer bliver det meget lettere at handle på vores hjemmeside, da alle kunde informationer bliver gemt. For at blive oprettet som kunde, skal vi bruge firmanavn, adresse, postnummer og by, telefonnummer, faxnumer og e-mailadresse, samt CVR-nummer. Er det er enkeltmandsejet firma, skal vi endvidere bruge ejerens adresse og tidligere adresser indenfor de sidste fem år.

LEVERINGSBETINGELSER: Ab lager, Skovlunde.  For mere udførlig beskrivelse af vores leveringsbetingelser, se venligst vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

REKLAMATION: Hvis de leverede varer ikke lever op til de forventede, eller hvis der er mangler eller forsendelsen er beskadiget, så ring venligst straks til Hotri Storkøkken A/S efter modtagelsen.

Hvis en eller flere af de leverede varer er leveret forkert, så betaler Hotri Storkøkken A/S de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen til os.

Hotri Storkøkken A/S på tager sig intet ansvar for returnerede varer, som går tabt undervejs. Det påhviler kunden at sørge for kvittering for forsendelsen, så et eventuelt tab kan dokumenteres overfor Postvæsenet. Til gengæld tager vi det fulde ansvar for, at varerne når frem til kunderne hurtigst og sikrest muligt.

FORTRYDELSESRET: Hvis du skulle fortryde dit køb, gælder der 14 dages retur/fortrydelsesret. På varer, der er individuelt fremstillet/tilpasset, er der dog ingen returret. Ligeledes er der ingen returret for bestillingsvarer, dvs. varer der ikke er i vores normale sortiment.